تهران - بزرگراه جناح
گوهری مهر - پ 16 -واحد 21
021-28424643
خط ثابت
support@takmizban.net
پشتیبانی ایمیلی

نماد های اعتماد تک میزبان


نماد اعتماد از وزارت صنعت ، معدن و تجارت


نماد اعتماد از درگاه واسط زرین پال

دیگر سایت های زیرمجموعه تک میزبان

تمامی سایت های لیست زیر تحت نظارت تک میزبان میباشند و تمامی حقوق آنها زیر نظر تک میزبان میباشند و شما میتوانید به سایت های زیر به واسطه تک میزبان اعتماد کنید.

گیمزی – Gamezi.ir