تعرفه های زیر با توجه به قیمت روز دلار محاسبه شده است
 سطح نمایندگی  پایه  سطح 1  سطح 2
 مجموع شارژهای انجام شده (دلار) 0 تا 150 دلار  150 تا 500 دلار  بالای 500 دلار
 COM ٣٢۶٠٠ ٣٢٣٠٠ ٣١٩٠٠
 NET ٣٨٠٠٠ ٣٧٨٠٠ ٣٧۶٠٠
ORG ۴۴٠٠٠ ۴٣٧٠٠ ۴٣٣٠٠
INFO ۴٢٠٠٠ ۴١۴٠٠ ۴٠٨٠٠
ASIA ۴۴٨٠٠ ۴۴۴٠٠ ۴۴٠٠٠
BIZ ۴٠٣٠٠ ٣٩۶٠٠ ٣٩٠٠٠
BZ ١۶٧٢٠٠ ١۶۵٨٠٠ ١۶۴٣٠٠
IN ٣١٧٠٠ ٣١۵٠٠ ٣١۴٠٠
CO ٨٩٣٠٠ ٨٨۴٠٠ ٨٧۶٠٠
CC ٧٨۶٠٠ ٧۶۵٠٠ ٧۴۴٠٠
CA ١١٠٢٠٠ ١٠٨٣٠٠ ١٠۶۴٠٠
DE ۴٣٠٠٠ ۴١۵٠٠ ۴٠١٠٠
RU ۶٠٨٠٠ ۶٠۴٠٠ ۶٠٠٠٠
ES ٣۴٨٠٠ ٣٣۶٠٠ ٣٢۵٠٠
EU ٣۵٩٠٠ ٣۴۶٠٠ ٣٣٣٠٠
ME ٧۵۶٠٠ ٧۴٢٠٠ ٧٢٧٠٠
MN ٢٢٢۵٠٠ ٢٢٠٧٠٠ ٢١٩٠٠٠
MOBI ۴٠۵٠٠ ٣٩٨٠٠ ٣٩١٠٠
NAME ٣۵٢٠٠ ٣۴٢٠٠ ٣٣٣٠٠
TEL ۴۴٧٠٠ ۴٣٩٠٠ ۴٣١٠٠
TV ١١٠٣٠٠ ١٠٧٨٠٠ ١٠۵٣٠٠
US ٢۶۶٠٠ ٢۶٢٠٠ ٢۵٨٠٠
WS ١١٩٧٠٠ ١١٨٧٠٠ ١١٧۶٠٠

توجه :

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  • تقریباً تمامی پسوندها در پنل نمایندگی قابل ثبت است. در بالا فقط لیست پسوندهای عمومی تر قرار داده شده
  • برای دیدن شرایط و دریافت نمایندگی اینجا را ببینید